Buchholz ranch: Blacksmithing on the Buchholz ranch